February 13, 2020

Gjøding Gård Samvirke - bli med!

Fokusområder, formål og vedtekter for Gjøding Gård Samvirke (GÅSA).

Gjøding Gård Samvirke - bli med!

Gjøding Gård Samvirke ble stiftet 22. januar i år.

Håpet med samvirket er å få til en løsning rundt gården som er hensiktsmessig for både de som bor i Huldra Økogrend og i nærmiljøet i Hurdal ellers, og for de som ønsker å investere i å utvikle gården.

Vi håper og tror at vi med et godt samarbeid med de som styrer prosessen rundt konkursboet og med Hurdal kommune, kan få til en løsning som er hensiktsmessig for oss som bor i Huldra Økogrend og i nærmiljøet ellers, og for de som ønsker å utvikle gården. - Styret i Gjøding Gård Samvirke

Fokusområder

Utvikling av samvirket

Samvirket jobber for å bli et sterkt og godt fungerende foretak uansett hvem som blir de framtidige eierne av Gjøding Gård. Mulige roller for samvirket i fremtiden vil kunne være:

 • Eier av gjøding gård
 • Forhandlingspart ved salg av gården til ny eier
 • Forvalter av gården, under eksisterende eller ny eier

Situasjonsrapport

Styret jobber med å få klarhet i hvordan virkeligheten ser ut vedrørende eierskap og andre relevante anliggender når det gjelder husene på gården og gårdens anliggende generelt.

Videre er det satt i gang et arbeid for å finne ut hvor saken nå står med tanke på konkursboet, og det er i den forbindelse etablert kontakt med bobestyrer og advokaten til Cultura Bank med flere.

Det er etablert kontakt med kommunen for å få deres oversikt over bygningene på gården og hvilke avtaler som gjelder, samt for å få vite kommunens planer og avklare et framtidig samarbeid.

Planlegging

Det er også begynt arbeide med å tenke framover. Samvirket planlegger blant annet et
inspirasjonsseminar med innbyggerne i resten av Hurdal så vel som beboere i Huldra
Økogrend. Det er et sterkt ønske fra styret at de som bor utenfor Huldra Økogrend også skal få anledning til å komme med idéer og inspill, og kunne føle eierskap til prosjektet og gårdens fremtid.  

Formålet

Vedtektenes formålsparagraf lyder slik:

Samvirket skal jobbe for å få til en drift av Gjøding gård (Gbnr. 136/32) som også inngår i en større helhet for å skape en møteplass og et inspirasjonssenter for bærekraftig gårdsdrift og livsstil. En økonomisk selvbærende drift og en langsiktig forvaltning skal bidra til å:

 1. Utvikle og tilrettelegge for en økologisk mat- og landbruksproduksjon, herunder
  jordbruk, skogbruk, husdyrhold og annen relevant virksomhet der gårdens ressurser
  holdes i hevd.
 2. Utvikle og tilrettelegge for bærekraftig næringsvirksomhet og fremme aktiviteter på
  Gjøding gård gjennom forpliktende avtaler som ivaretar private investeringer.
 3. Tilrettelegge for samarbeid med beboere i Hurdal Økolandsby og i nærområdet
  for øvrig på en måte som stimulerer virksomheter innenfor punkt 1 og 2.

Samvirket skal ha en koordinerende rolle som fremmer samarbeid og samskaping med blikk for helheten. Det er eid og drevet av andelshaverne i henhold til verdigrunnlaget og retningslinjer for drift som årsmøte fastsetter. Etablering av virksomheter godkjennes ved at det blir lagt frem av styret og vedtas på et allmøte.

Bli med(lem)!

Neste styremøte er 24.02.2020, og nye medlemsforespørsler vil bli behandlet på dette møtet. Det som kreves for å bli medlem, er at man tilslutter seg formålet for samvirket, samt andelsinnskudd pålydende kr 1000.

Medlemsforespørsler og forespørsler eller spørmål generelt kan sendes til e-post [email protected], som går til styret i samvirket.

Styret

Styret består av per dags dato av fem styremedlemmer og tre varamedlemmer. Styret skal suppleres med to innbyggere fra Hurdal som ikke bor i økolandsbyen til totalt syv styremedlemmer.

Det nåværende styret skal fungere fram til samvirkets første ordinære årsmøte, som skal avholdes innen utgangen av juni dette år.

 • Styreleder: Eva Fjeldstad
 • Styremedlem: Ina Thiis
 • Styremedlem: Eivind Krey Nitter
 • Styremedlem: Alex Hansen
 • Varamedlemmer: Kerstin Lye, Tone Kari Fugleberg, Flemming Hansen

Denne posten er skrevet ut ifra et informasjonsskriv sent fra styret i Gjøding Gård Samvirke til beboere i Huldra Økogrend. Skrivet i sin helhet samt vedtektene er vist under.