March 23, 2020

Brev fra Gårdssamvirket

Vi håper du vil lese alt som står under her, selv om du i utgangspunktet ikke tenker så mye på hva som skjer med gården

Brev fra Gårdssamvirket

Hei alle som bor i Huldra Økogrend.

Vi håper du vil lese alt som står under her, selv om du i utgangspunktet ikke tenker så mye på hva som skjer med gården, er negativ til Gjøding Gårds Samvirke (GÅSA) – eller mener vi vil kunne beholde muligheten til å bruke gården og jorda uansett hva som skjer - også etter at gården er solgt.

Tvangssalg:

Gården ligger ute for tvangssalg og blir etter all sannsynlighet solgt i løpet av våren. Grunnen til at salget ikke har blitt utlyst, er at Cultura Bank har sett at de har pant i tre små boligfelt over byggetrinn 2 og 3 som de har sendt til Tingretten for å få den til å bestemme at dette skal med i tvangssalget. Gjøding Gård og utbyggingsfeltene skal selges samlet da det tidligere har vært en eier. Det er først ved behandling av en konsesjonssøknad at eiendommen kan deles.

Fari Eiendom AS som skal selge eiendommen, avventer Tingrettens avgjørelse og saken står derfor "stille" akkurat nå. Men plutselig kan det skje noe i saken.

Det er viktig å ha styrke

Gjøding Gårds Samvirke - GÅSA - har nå 22 andelshavere. Men vi må være mange flere for at vi skal kunne bli en forhandlingspart som har nok styrke til å kunne sikre råderett over, la de som har investert der få videreutvikle sin næring og å legge til rette for nye initiativ, både jordnære og kulturelle - og for at Gjøding Gård skal kunne utvikle seg til å bli et kultursenter og trekke folk til Hurdal, og også gi oss et aktivt nærmiljø.

Mulighet til å være sjølberga ER også viktig. Mange tenker kanskje at det innebærer et pessimistisk framtidsperspektiv.  Men utviklingen i samfunnet vårt og verden for øvrig tilsier at det er uklokt å gi fra seg jord og råderett over jord i disse dager.

Kerstin Lye var på samling pga diplomoppgaven sin i permakultur forrige uke. Hun tok situasjonen vår opp i veiledningen og fikk fine innspill. Erfaringen er at de prosjektene som lykkes, er de som har de aller fleste med seg. Om vi ikke lykkes i å få mange med, så viser erfaringene at det svekker troverdigheten vår, og vår "styrke" som partner i forhandlinger vil være tydelig redusert. Men på den andre siden, om mange blir med, så tror disse prosjektveilederne at vi kan komme veldig langt og få til veldig mye.

GÅSA er fri og selvstendig og viktig for omsetningen av hus og leiligheter.

GÅSA er et tiltak med medlemmer fra grenda vår og fra Hurdal. To av styremedlemmene våre er fra Hurdal: Bodil Melby og Kjell Burås.

Kristin Seim Buflod har dessverre trukket seg fra styret, så styret består nå av:

Styreleder: Eva Fjeldstad
Styremedlemmer: Eivind Krey Nitter, Ina Thiis, Alex Hansen, Kerstin Lye, Bodil Meldby og Kjell Burås.
Vara: Tone Kari Fugleberg og Flemming Hansen.

GÅSA er startet opp for å få gården opp å gå igjen. Men vi skal ikke glemme alt vi har. GÅSA er i dag et nettverk av ildsjeler fra mange forskjellige initiativ, og har støtte av kommunen og i stor grad av bygdefolket. Alle som bor og/eller arbeider på gården er representert i GÅSA, et samarbeid som per i dag produserer grønnsaker, kjøtt, egg, brød, eplemost, honning, småplanter, urter, syltetøy, urtesalt, blomsterbuketter og salver. Det åpnes snart en felles butikk for salg av de lokal produserte varene og for salg av tørrvarer. I tillegg er barnehage, skoler og folkehøyskole på besøk i åkeren og til bikubene.

Vi ønsker at dette skal fortsatte inn i framtiden.

GÅSA skal jobbe praktisk for muligheter til å være kreativ, utvikle næring og aktivitet med alt det gode det bringer med seg, som at lokalmiljøet får mulighet å kjøpe ureiste grønsaker, frukt, bær, egg, kjøtt og også kan komme til gården og benytte kulturelle aktiviteter og fritidsaktivitetene.

GÅSA er faktisk nødvendig for å kunne lande gården som noe positivt for nærmiljøet, deriblant at de huseierne i grenda som ønsker det, får solgt, og at nye krefter flytter til. Mange har flyttet hit fordi dette var noe mer enn «vanlige boliger», og dreier seg for mange om mer enn selve aktivhuset. Dette vil også være viktig for nye innflyttere.

Steinerskolen.

Det ser ut til at arbeidet som nå legges ned for å få begynt Steinerskole på Prestegården, vil lykkes. Steinerskolen vil være avhengig av miljøet rundt gården for å kunne drive, og har profilert skolen som en gårds-skole basert på dette samarbeidet. Det at Gjøding Gård fortsatt vil være et imøtekommende og åpent sted med dyr og økologisk dyrking, er dermed en forutsetning for at Steinerskolen skal kunne starte opp slik de ser det.

Det er gode muligheter nå.

Salget av gården innebærer både vedlikehold og riving (det er rivningsvedtak på de fleste av husene), og vil kreve mye ekstra ressurser fra en kjøper som i utgangspunktet antagelig er mest interessert i utbyggingsfeltene. GÅSA kan riktignok ikke klare å finansiere et kjøp av gården, men stiller veldig sterkt som en forvalter av gården, med støtte fra all aktivitet som skjer der per i dag og våre tanker om framtiden og støtte fra kommunen.  Dette er viktige kort i forhandlinger med ny eier for å sikre at en konvensjonell bonde ikke har så sterke forhandlingskort som oss. Vi mener med andre ord at GÅSA har en reell mulighet til å bli en god og viktig forhandlingspartner til nye eiere, men da er det viktig å kunne vise styrke. - Det er derfor GÅSA trenger deg som andelseier.

Når vi i styret snakker med mange av våre naboer her i grenda, møter vi ulike grunner til at naboer i grenda ikke har søkt om å bli andelseier i GÅSA.

1.«Vi får vel få beholde gården / jorda uansett?»

Nei, det er slett ikke sikkert.

Jordlova (Kap. IV) tilrettelegger for at bruk av matjord er viktigere enn loven som styrer reguleringsplanene der grenda er regulert til økologisk jordbruk. Det vil i praksis si at én bonde kan drive hele gården med konvensjonelt jordbruk tross kommunenes regulering til Økolandsby. Dette om en konvensjonell bonde kommer inn og inngår samarbeid med en kjøper som er interessert i kun å bygge ut boligfeltene. Som sagt over har vi store muligheter til å hindre det om vi er sterke nok.

2. «Jeg har ikke tenkt å drive noe der nede, så da har jeg ingen interesse av å være med i GÅSA».

Det har ikke de fleste i styret i GÅSA heller. Men vi jobber for at de som er interessert i det, skal få muligheten, og vi jobber for at Gjøding Gård skal bli et sted som er et positivt innslag for alle i grenda og Hurdal generelt. Det at man selv ikke skal drive noe på gården, er ikke et argument som holder i den store sammenhengen. For om du ikke skal drive, kan det jo hende at du vil være glad for at du kan dra nytte av det andre produserer på gården - eller de kulturelle aktivitetene som vil vokse fram der nede. Eller en gang i fremtiden få behov for kortreist eller selvprodusert mat.

3.«Jeg er medlem i Huldra beboerforening og da trenger jeg ikke være medlem av GÅSA. Det er bedre GÅSA får støtte av foreningen. Da har de jo alle i ryggen - istedenfor at hver og en av oss skal være andelseier».

For det første er det et faktum at vi har to foreninger og vi må forholde oss til det. I GÅSA er alle velkommen og vi skal jobbe for gårdens framtid til det beste for alle beboere i
grenda og også i Hurdal forøvrig. Det å få støtte av den ene eller andre foreningen vil selvfølgelig være positivt, men vil ikke styrke arbeidet GÅSA gjør. Som det kommer fram lenger opp i dette skrivet, er det erfaringen til de som har jobbet med lignende prosjekter at stor deltagelse er viktig og gir styrke. Der kun et mindretall er delaktige, lykkes prosjektene sjelden. Vi trenger andelseiere og ikke støtteerklæringer.

4.«Jeg vil ikke være med i noe som er det samme som HØLSA - eller har noe som helst med HØLSA å gjøre». At det er noen av de samme menneskene som er med i GÅSA som også var aktive i HØLSA, påvirker ikke arbeidet annet enn at alle i GÅSA blir lyttet til på lik linje.

5. «Etter at informasjonen om KILDEN kom ut, vil jeg i alle fall ikke være med. Det var provoserende at dette ble blandet sammen».

KILDEN har ikke noe å gjøre med GÅSA. Det at informasjonen om KILDEN kom ut omtrent samtidig med det forrige brevet fra styret i GÅSA, er en ren tilfeldighet.

Jeg, Eva, som undertegner dette brevet på vegne av styret i GÅSA har ikke engang prioritert å lese informasjonen som kom ut fra Kilden. Det burde jeg selvfølgelig gjort. Men jeg har ikke brukt tid på det da dette ikke har noe med GÅSAs arbeid å gjøre og jeg har nok å gjøre med GÅSA. Men jeg må si (for egen regning og som en som kommer utenfra) at jeg blir ganske oppgitt over at enkelte står fast ved at GÅSA er en del av HØLSA og KILDEN. På meg virker det som om noen ikke vil slippe gamle konflikter og vil holde fast ved gammelt fiendskap. Jeg skulle ønske vi kunne se konkursen til Filago som et slags nullpunkt og bygge videre derfra til alles beste.

6. «GÅSA er nok et håpløst idealistisk prosjekt».

Dette kan det være noe i. Flere i styret ser også dette, men velger å prøve likevel. Det vi kan gjøre annerledes denne gang er å ha fokus på det flotte som faktisk er der, de som tar initiativ og gjør noe konkret - i tillegg til aktivt å informere utad og samarbeide med Hurdal som helhet. Men jo færre vi er, dess svakere står vi og jo mer urealistisk blir prosjektet vårt. Så som sagt: Vi og framtiden trenger deg som andelseier.

Neste styremøte i GÅSA er 24.03.2020. Søknader om å bli andelseier kan sendes til [email protected]. Du må skrive i e-posten av du tilslutter deg formålet som du finner i de vedlagte vedtektene (Noen formelle ting i vedtektene har blitt revidert siden sist etter fra pålegg fra BRREG).

Beste hilsener fra styret i GÅSA ved styreleder Eva Fjeldstad